Οροι και Προϋποθέσεις

E-NANNY Australia PTY LTD Όροι και Προϋποθέσεις of Trade

1.Ορισμοί

1.1 σημαίνει το άτομοΗ αγορά των Αγαθών όπως καθορίζεται σε οποιοδήποτε τιμολόγιο, έγγραφο ή παραγγελία, και εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας Πελάτες, γίνεται αναφορά σε κάθε Πελάτη από κοινού και χωριστά.

1.2

1.3υπηρεσίες που παρέχονται από το E-NANNY Australia στον Πελάτη κατόπιν αιτήματος του Πελάτη κατά καιρούς (όπου το επιτρέπει το πλαίσιο, οι όροι «αγαθά» ή «υπηρεσίες» θα είναι εναλλάξιμοι με τους άλλους).<./p>

1.4για τα Αγαθά όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της E-NANNY Australia και του Πελάτη σύμφωνα με την ρήτρα 4 παρακάτω.

2.Αποδοχή

2.1

2.2 μπορεί να είναι μόνο οι όροι και οι προϋποθέσειςτροποποιείται με τη γραπτή συγκατάθεση της E-NANNY Australia και θα υπερισχύει στο βαθμό οποιασδήποτε ασυμφωνίας με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και του E-NANNY Australia, συμπεριλαμβανομένων, για λόγους σαφήνειας, οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που συνδέονται με οποιαδήποτε παραγγελία αγοράς τουΠελάτης.

2.3να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της E-NANNY Australia.Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ασυνέπειες μεταξύ των δύο εγγράφων, τότε υπερισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο.

2.4 Αυστραλία διατηρήστε το δικαίωμα ANNYEνα αλλάζει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με την πολιτική της για συνεχή ανάπτυξη προϊόντων.

2.5ορισμένων ειδών ξυλείας ενδέχεται να περιορίζονται από καιρό σε καιρό λόγω έλλειψης πόρων και περιστάσεων πέρα ​​από τον έλεγχο του E-NANNY Australia.

2.6η αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη (ή του αντιπροσώπου του Πελάτη) να εξακριβώσει πριν από την τοποθέτηση οποιασδήποτε παραγγελίας στο E-NANNY Australia τυχόν συγκεκριμένα πρότυπα, απαιτήσεις ή αξιολογήσεις με τα οποία αναμένεται να συμμορφώνονται οποιαδήποτε Προϊόντα που θα προμηθεύονται από την E-NANNY Australia (ιδιαίτερασε σχέση με οποιαδήποτε εφαρμογή για την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο τελικό αποτέλεσμα που ο Πελάτης αναμένει να επιτύχουν τα Αγαθά) και πρέπει να ενημερώσει σχετικά την E-NANNY Australia (εγγράφως) κατά την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας.Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτή καμία ευθύνη από το E-NANNY Australia, εάν τα αγαθά που παρέχονται στη συνέχεια αποδειχθούν ακατάλληλα για το τελικό αποτέλεσμα που προσπαθεί να επιτύχει ο Πελάτης ή δεν πληρούν κανένα πρότυπο ή βαθμολογία με τα οποία απαιτείται να συμμορφωθεί ο Πελάτης.εκτός από τις περιπτώσεις όπου μπορεί να καθοριστεί ξεκάθαρα ότι τα αγαθά που παρασχέθηκαν δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του Πελάτη όπως καθορίζονται στην παραγγελία του Πελάτη.

3.Αλλαγή στο στοιχείο ελέγχου

3.1Αυστραλία τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από γραπτή ειδοποίηση για οποιαδήποτε προτεινόμενη αλλαγή ιδιοκτησίας του Πελάτη και/ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στα στοιχεία του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αλλαγών στο όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας ή το φαξ του Πελάτηαριθμός/οι ή επιχειρηματική πρακτική).Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από το E-NANNY Australia ως αποτέλεσμα της αδυναμίας του Πελάτη να συμμορφωθεί με την παρούσα ρήτρα.

4.Τιμή και πληρωμή

4.1 Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της E-NANNY Australia, η τιμή θα είναι είτε:

(α) όπως αναφέρεται σε οποιοδήποτε τιμολόγιο που παρέχεται από το E-NANNY Australia στον Πελάτη.ή

(β) την Τιμή κατά την ημερομηνία παράδοσης των Αγαθών σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της E-NANNY Australia.ή

(γ) Αναφερόμενη τιμή E-NANNY Australia' (με την επιφύλαξη της ρήτρας 4.2) η οποία θα ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται στην προσφορά ή διαφορετικά για περίοδο τριάντα (30) ημερών.

4.2 Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της E-NANNY Australia ενδέχεται να απαιτείται μη επιστρέψιμη κατάθεση.

4.3 Χρόνος πληρωμής για τα Αγαθά που είναι ουσιαστικά, η Τιμή θα καταβληθεί από τον Πελάτη την ημερομηνία/τις ημερομηνίες που καθορίζονται από το E-NANNY Australia, το οποίο μπορεί να είναι:

(α) τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου,

(β) η ημερομηνία που καθορίζεται σε οποιοδήποτε τιμολόγιο ή άλλο έντυπο ως ημερομηνία πληρωμής.ή

(γ) δεν υπάρχει αντίθετη ειδοποίηση, η ημερομηνία που είναι επτά (7) ημέρες μετά την ημερομηνία οποιουδήποτε τιμολογίου που δόθηκε στον Πελάτη από το E-NANNY Australia.

4.4 Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά, επιταγή, τραπεζική επιταγή, ηλεκτρονική/on-line τραπεζική τραπεζική, πιστωτική κάρτα (συν προσαύξηση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) της Τιμής) ήμε οποιαδήποτε άλλη μέθοδο όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Πελάτη και του E-NANNY Australia.

4.5 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η τιμή δεν περιλαμβάνει GST.Εκτός από την Τιμή που ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει στην E-NANNY Australia ένα ποσό ίσο με οποιονδήποτε GST πρέπει να πληρώσει η E-NANNY Australia για οποιαδήποτε προμήθεια από την E-NANNY Australia βάσει αυτής ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας για την πώληση των Αγαθών.Ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει το GST, χωρίς έκπτωση ή συμψηφισμό άλλων ποσών, την ίδια στιγμή και στην ίδια βάση που ο Πελάτης πληρώνει την Τιμή.Επιπλέον, ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει τυχόν άλλους φόρους και δασμούς που ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον της Τιμής, εκτός εάν περιλαμβάνονται ρητά στην Τιμή.

5.Παράδοση εμπορευμάτων

5.1 Με την επιφύλαξη της ρήτρας 5.2, είναι ευθύνη της E-NANNY Australia να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες ξεκινούν το συντομότερο δυνατό μετά την αποδοχή της παραγγελίας.

5.2 Η παράδοση ("Παράδοση") των Αγαθών θεωρείται ότι πραγματοποιείται τη στιγμή που:

(α) Ο Πελάτης ή ο διορισμένος μεταφορέας του Πελάτη κατέχει τα Αγαθά στη διεύθυνση E-NANNY Australia.ή

(β) Η E-NANNY Australia (ή ο διορισμένος μεταφορέας της E-NANNY Australia) παραδίδει τα αγαθά στην καθορισμένη διεύθυνση του Πελάτη, ακόμη και αν ο Πελάτης δεν είναι παρών στη διεύθυνση.

5.3 Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της E-NANNY Australia, το κόστος παράδοσης είναι επιπλέον της Τιμής.

5.4 Ο Πελάτης πρέπει να παραλάβει με παραλαβή ή παραλαβή των Αγαθών κάθε φορά που υποβάλλονται σε προσφορά για παράδοση.Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι σε θέση να παραλάβει τα Αγαθά όπως έχει κανονιστεί, τότε το E-NANNY Australia θα δικαιούται να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για την εκ νέου παράδοση ή/και αποθήκευση.

5.5 Κάθε ώρα ή ημερομηνία που δίνεται από το E-NANNY Australia στον Πελάτη είναι μόνο μια εκτίμηση.Ο Πελάτης πρέπει να αποδέχεται την παράδοση των Αγαθών ακόμη και αν καθυστερήσει και η E-NANNY Australia δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που θα υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης της παράδοσης.

6.Κίνδυνος

6.1

6.2ή καταστραφεί μετά την παράδοση, αλλά πριν περάσει η ιδιοκτησία στον Πελάτη, η E-NANNY Australia δικαιούται να λάβει όλα τα έσοδα ασφάλισης που καταβάλλονται για τα Αγαθά.Η παραγωγή αυτών των όρων και προϋποθέσεων από την E-NANNY Australia αποτελεί επαρκή απόδειξη των δικαιωμάτων της E-NANNY Australia να λαμβάνει τα έσοδα από την ασφάλιση χωρίς να χρειάζεται οποιοδήποτε άτομο που συναλλάσσεται με την E-NANNY Australia να κάνει περαιτέρω έρευνες.

7.Αποποίηση ευθυνών πελατών

7.1να καταγγείλει ή να ακυρώσει τη σύμβαση ή να ασκήσει αγωγή για αποζημίωση ή να διεκδικήσει αποζημίωση που προέκυψε από τυχόν ακούσια ψευδή δήλωση που του έγινε από οποιονδήποτε υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της E-NANNY Australia και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι αγοράζει τα αγαθά βασιζόμενος αποκλειστικά στις δικές του δεξιότητες καικρίση και ότι το E-NANNY Australia δεν δεσμεύεται ούτε φέρει ευθύνη για οποιονδήποτε όρο, όρο, αντιπροσώπευση ή εγγύηση εκτός από την εγγύηση που δόθηκε από τον Κατασκευαστή, η οποία η εγγύηση είναι προσωπική στον Πελάτη και δεν θα μεταβιβάζεται σε κανέναν επόμενο Πελάτη.

8.Ελαττώματα, Εγγυήσεις και Επιστροφές, Νόμος περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών 2010 (CCA)

8.1 Ο Πελάτης πρέπει να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα κατά την παράδοση και πρέπει εντός επτά (7) ημερών από την παράδοση να ειδοποιήσει εγγράφως την E-NANNY Australia για οποιοδήποτε προφανές ελάττωμα/ζημία, έλλειψη σε ποσότητα ή μη συμμόρφωση μετην περιγραφή ή το απόσπασμα.Ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει οποιοδήποτε άλλο υποτιθέμενο ελάττωμα στα Αγαθά το συντομότερο εύλογα δυνατό αφού καταστεί προφανές οποιοδήποτε τέτοιο ελάττωμα.Μετά από μια τέτοια ειδοποίηση, ο Πελάτης πρέπει να επιτρέψει στο E-NANNY Australia να επιθεωρήσει τα Αγαθά.

8.2 Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για το κράτος, την επικράτεια και την κοινοπολιτεία (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά της CCA), ορισμένες νόμιμες σιωπηρές εγγυήσεις και εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οι νόμιμοι όροι της CCA μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εγγύησης)και προϋποθέσεις (Μη Εξαιρούμενες Εγγυήσεις).

8.3 Η E-NANNY Australia αναγνωρίζει ότι τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν έχει ως σκοπό να τροποποιήσει ή να εξαιρέσει τις Μη Εξαιρούμενες Εγγυήσεις.

8.4 Εκτός εάν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σε σχέση με τις Μη Εξαιρούμενες Εγγυήσεις, η E-NANNY Australia δεν παρέχει καμία εγγύηση ή άλλες δηλώσεις σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τωνποιότητα ή καταλληλότητα των αγαθών.Η ευθύνη της E-NANNY Australia σε σχέση με αυτές τις εγγυήσεις περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

8.5 Εάν ο Πελάτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του CCA, η ευθύνη της E-NANNY Australia περιορίζεται στον βαθμό που επιτρέπεται από την ενότητα 64Α του Παραρτήματος 2.

8.6 Εάν το E-NANNY Australia απαιτείται να αντικαταστήσει τα Αγαθά σύμφωνα με αυτόν τον όρο ή το CCA, αλλά δεν είναι σε θέση να το πράξει, το E-NANNY Australia μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα που έχει καταβάλει ο Πελάτης για τα Αγαθά.

8.7 Εάν ο Πελάτης δεν είναι καταναλωτής κατά την έννοια του CCA, η ευθύνη της E-NANNY Australia για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά στα Αγαθά είναι:

(α) περιορίζεται στην αξία οποιασδήποτε κάρτας ρητής εγγύησης ή εγγύησης που παρέχεται στον Πελάτη από την E-NANNY Australia κατά την αποκλειστική κρίση της E-NANNY Australia.

(β) περιορίζεται σε οποιαδήποτε εγγύηση την οποία δικαιούται η E-NANNY Australia, εάν η E-NANNY Australia δεν κατασκεύασε τα Προϊόντα·

(γ) αλλιώς αναιρείται απολύτως.

8.8 Με την επιφύλαξη αυτής της ρήτρας 13, οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο με την προϋπόθεση ότι:

(α) ο Πελάτης έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της ρήτρας 13.1.και

(β) Η E-NANNY Australia συμφώνησε ότι τα Προϊόντα είναι ελαττωματικά.και

(γ) τα αγαθά επιστρέφονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με κόστος του Πελάτη (αν αυτό το κόστος δεν είναι σημαντικό).και

(δ) τα εμπορεύματα επιστρέφονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτήν στην οποία παραδόθηκαν.

8.9 Παρά τις ρήτρες 13.1 έως 13.8 αλλά με την επιφύλαξη της CCA, το E-NANNY Australia δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε ελάττωμα ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί ή να προκληθεί εν μέρει από:span>

(α) ο Πελάτης δεν συντηρεί ή δεν αποθηκεύει σωστά οποιαδήποτε Προϊόντα,

(β) ο Πελάτης που χρησιμοποιεί τα Αγαθά για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκαν·

(γ) ο Πελάτης που συνεχίζει τη χρήση οποιουδήποτε Προϊόντος αφού κάποιο ελάττωμα έγινε εμφανές ή θα έπρεπε να είχε γίνει εμφανές σε έναν εύλογα συνετό χειριστή ή χρήστη·

(δ) ο Πελάτης δεν ακολουθεί οδηγίες ή οδηγίες που παρέχονται από το E-NANNY Australia,

(ε) δίκαιη φθορά, οποιοδήποτε ατύχημα ή πράξη του Θεού.

8.10 Η E-NANNY Australia δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να δεχθεί μη ελαττωματικά αγαθά για επιστροφή, οπότε η E-NANNY Australia μπορεί να απαιτήσει από τον Πελάτη να πληρώσει τέλη χειρισμού έως και είκοσι τοις εκατό (20%) τουτην αξία των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων συν τυχόν έξοδα μεταφοράς.

8.11 Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτήν την ρήτρα, εάν το E-NANNY Australia υποχρεούται βάσει νόμου να αποδεχτεί μια επιστροφή, τότε το E-NANNY Australia θα δεχθεί επιστροφή μόνο υπό τους όρους που επιβάλλονται από αυτόν τον νόμο.

9.Πνευματική Ιδιοκτησία

9.1 Όταν η E-NANNY Australia έχει σχεδιάσει, σχεδιάσει ή αναπτύξει Αγαθά για τον Πελάτη, τότε τα πνευματικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε σχέδια, σχέδια και έγγραφα θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της E-NANNY Australia.<><./p>

9.2 Ο Πελάτης εγγυάται ότι όλα τα σχέδια, οι προδιαγραφές ή οι οδηγίες που δίνονται στην E-NANNY Australia δεν θα προκαλέσουν την E-NANNY Australia να παραβιάσει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, καταχωρημένο σχέδιο ή εμπορικό σήμα κατά την εκτέλεση της εντολής του ΠελάτηΟ Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την E-NANNY Australia έναντι οποιασδήποτε ενέργειας από τρίτο μέρος κατά της E-NANNY Australia σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια παράβαση.

9.3 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι το E-NANNY Australia μπορεί (χωρίς κόστος) να χρησιμοποιήσει για σκοπούς μάρκετινγκ ή συμμετοχής σε οποιονδήποτε διαγωνισμό, οποιαδήποτε έγγραφα, σχέδια, σχέδια ή αγαθά που έχει δημιουργήσει η E-NANNY Australiaγια τον Πελάτη.

10.Ακύρωση

10.110.1

10.2

10.3